Mpitondra tsiro sy fahazavana

Hianareo no fanasin’ny tany; fa raha ny fanasina no tonga matsatso, inona indray no hahasira azy?
Tsy misy heriny hanaovana na inona na inona intsony izy, fa hariana any ivelany ka hohitsahin’ny olona.
Hianareo no fahazavan’izao tontolo izao.
Tsy azo afenina izay tanàna miorina eo an-tampon-tendrombohitra.
Matio 5.13-14

Ny iraky ny Tompo ho antsika

  • Mpitondra sy mpizara fahamarinana, fiainana, finoana izay hampisy tsirony ny fisiana eto an-tany.
  • Mpitondra sy mpizara fahazavana izay mampisava ny aizina, manome fahalalana ny araka ny sitrapon’Andriamanitra amin’ny lafim-piainana rehetra

Izao tontolo izao
Fahakiviana sy tsy fananana fanantenana, tsy fahalalana intsony izay tokony hatao marina, fahazarana mandeha amin’ny lalan’ny faharatsiana toy ny fanaovana kolikoly, izany sy ny hafa maro koa no karazana homamiadana mikiky ny fiainana ankehitriny, na dia mitafy endrika ivelany toa mamiratra aza ny fahitana ny olona sy na ataony.

Tsy vitako izaho samirery, fa ho vitako izaho sy ianao

  • Sahia mizara an’i Jesoa Kristy, Ilay Mpamonjy sy Mpanafaka, Ilay niantso sy naniraka antsika, fa ho an’ireo olona rehetra azonao ifaneraserana ireo koa no nahafatesany teo amin’ny hazo fijaliana sy ny nitsanganany tamin’ny maty
  • Sahia maneho sy mizara fa tena mahita fahafaham-po sy tsirom-piainana amin’ny fandehanana amin’ny fahamarinana araka ny sitrapon’Andriamanitra isika
  • Sahia manohitra ny aizin’ny fahalovana manodidina anao amin’ny fampamirapiratana ny fahazavana nomen’i Kristy anao hahalala ny marina araka ny sitrapony.

Aza mba ho matsatso na tsy mba hita manatanteraka ny iraky ny Tompo.

Ho amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’ny Tompo ho amin’ny taona vaovao 2020 sy ny manaraka rehetra.

Désiré Rabenifara