Fahefana ampindramina

Fahefana ampindramina

Hatrany am-piandohana dia efa nisy ny olona niavaka teo amin’ny fiaraha-monina ary nanana fahefana tamin’ny mpiara-belona, neken-teny, natao ho lehibe, nandidy nanapaka ny teo amin’ny manodidina azy. Mety ho zavatra na sehon-javatra samihafa no nahatonga azy ho amin’izany « toeram-pahefana » izany : tanjaka, hery, fahaizana, fahendrena, harena, fahamatorana, nefa mety koa kolikoly miteraka hala-bato, vonoan’olona koa aza indrisy ny an’ny sasany. Izany hoe raha jerena amin’ny zava-misy iainana an-davan’andro dia toy avy amin’ilay manam-panhefana ihany no nahazoany ny fahefana sy nahatonga azy ho « manam-pahefana ».

Lire la suite →
Ampy ho anao ve ny volanao?

Ampy ho anao ve ny volanao?

Izay tia vola tsy hety ho voky vola, ary izay fatra-pitia harena be tsy hety ho vokin’ny fitomboan-karena; fa zava-poana koa izany. Mpitoriteny 5:9

Raha androany ianao mahazo vola, dia mbola te hanam-bola ve rahampitso ? Ny ankamaroan’ny olona dia te hahazo vola hatrany. Raha nanontaniana i John Rockefeller, izay anisan’ny olona nanan-karena indrindra maneran-tany hoe “Ampy anao ve ireo harena ireo ? Rahoviana no atao hoe ampy ny vola?” dia namaly am-panesoana kely izy hoe “mbola ampiana kely fotsiny”. Ka na ny olona manan-karena indrindra aza dia tsy mety afa-po amin’ny vola.

Lire la suite →

Mitady olona Andriamanitra …

Fantatra loatra ny fitiavan’Andriamanitra antsika. Nasehony izany tamin’ny namoronany ahy sy anao hitovy endrika Aminy, ary indrindra nanolorany ny Zanany hisolo voina antsika teo amin’ny hazo fijaliana. Tsy misy fitiavana lehibe noho izao: dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Nataony izany!

Fa nahoana Izy no tia e? Tsy noho ny fahatsarantsika akory, fa satria tiany isika hiaraka Aminy mandrakizay, tiany koa hiara-hiasa Aminy sady manana planina mahafinaritra ho antsika tsirairay Izy. Koa mitady Izy “Iza re no hanaiky?”

Lire la suite →