Matokia an’i Jehovah ianao

« Ankino amin’i Jehovah ny làlanao,  Ary matokia Azy, fa hataony tanteraka » (Salamo 37.5)

Aza tezitra
Aza tezitra amin’ny mpanao kolikoly.
Aza mialona ny mpanao kolikoly. 
Ary aza manao ny fanaon’ny mpanao kolikoly
(raha fintinina ny tenin’ny Salamo 37. 1-2). 

Ka inona ary no tokony atao ?

Matokia an’i Jehovah ianao
Matoky an’i Jehovah (and.3) : matoky tanteraka Azy. Milaza Izy fa ho aringany ny ratsy fanahy ary hanome valisoa ny marina Izy. 
Miravoravoa amin’i Jehovah (and.4) : hiray saina Aminy ianao ary ho faly Izy hamaly ny vavaka ataonao.
Ankino amin’i Jehovah ny programanao (and.5) : aleo Izy no hiasa ho anao sy hiaro anao. Efficace lavitra noho ny fanaovana kolikoly izany. 
Miantombena tsara miandry an’i Jehovah (and.7) : mipetraha tsara eo am-piandrasana ny valim-bavaka.

Fampieritreretana
Ny mpanao kolikoly mahatazana ny lanitra. Ary izay ihany. Dia ho ringana izy.
Ny olona matoky an’i Jehovah kosa hahita ny ao ambonin’ny lanitra ao. Ary hitoetra any mandrakizay.

Pasteur Solofo Ramaholimihaso